HOME

熱田大明神
atuta-daimyozin

■ 熱田大明神 あつただいみょうじん

尾張国愛知郡

本地仏 仏像図彙の場合
禁闕守護三十番神の場合
大日如来
錠光仏

    

禁闕守護三十番神の場合 

三十番神一覧

   Copyright(c), 2005-2006 All rights reserved by Ryukozan Shoboin