HOME

広田大明神
horota-daimyojin

■ 広田大明神 ひろただいみょうじん

摂州武庫郡西宮五社

本地仏 仏像図彙の場合
禁闕守護三十番神の場合
勢至菩薩
多宝仏

   

禁闕守護三十番神の場合 

三十番神一覧

   Copyright(c), 2005-2006 All rights reserved by Ryukozan Shoboin