HOME


sekisan-daimyoujin

■ 赤山大明神 せきさんだいみょうじん

比叡山西麓

本地仏 仏像図彙の場合
禁闕守護三十番神の場合
地蔵菩薩
文殊菩薩

    キャ

禁闕守護三十番神の場合 

三十番神一覧

   Copyright(c), 2005-2006 All rights reserved by Ryukozan Shoboin